AVG.랭킹

** 최근 한달동안 20게임이상 회원들만 랭킹에 포함됩니다.

순위 등락 이름 소속클럽 Avg.
1 블롬달 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.874
2 오태준 (Hd. 40) YG CAROM CLUB 1.776
3 윤성하 (Hd. 40) 스카이당구클럽 1.656
4 박경근 (Hd. 35) 캐롬스팟 당구클럽 1.634
5 준태 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.598
6 1 고상운 (Hd. 40) Bunker 61.5 Billiard Club 1.567
7 1 김봉철 (Hd. 40) 스카이당구클럽 1.565
8 오성욱 (Hd. 40) 김치빌리아드(계양점) 1.557
9 김인호 (Hd. 40) JB CAROMCLUB 1.551
10 당구해커 (Hd. 40) 당구해커 빌리어드 1.535
11 김현우 (Hd. 40) 상상이상당구클럽 1.487
12 5879 김남수 (Hd. 40) carombox 1.480
13 1 선지훈 (Hd. 35) 콘테이너클럽 1.474
14 1 이순한 (Hd. 40) 당구해커 빌리어드 1.465
15 1 김동룡 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.448
16 1 박춘우 (Hd. 40) 스카이당구클럽 1.431
17 1 송현일 (Hd. 40) DS클럽(오산) 1.419
18 1 김재근 (Hd. 40) 인천주안CC 당구클럽 1.401
19 1 김원섭 (Hd. 35) 옵티머스 빌리어드 청라점 1.350
20 1 김병호 (Hd. 40) Bunker 61.5 Billiard Club 1.340
21 1 정승일 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.313
22 5912 조화우 (Hd. 35) MVL Billiards 엠블 1.291
23 이영환 (Hd. 35) 신대방SBS당구장 1.285
24 이경만 (Hd. 35) MVL Billiards 엠블 1.284
25 3 박주선 (Hd. 35) carombox 1.283
26 5 삼삼티 (Hd. 33) 중문당구클럽(청주 충북대중문) 1.277
27 2 한동우 (Hd. 35) MBA(멘토당구아카데미) 1.273
28 2 윤균호 (Hd. 40) 그라운드당구클럽 1.258
29 2 조규완 (Hd. 35) 롤링스톤당구클럽 1.256
30 2 여빈 (Hd. 35) Bill Kill 1.254
31 2 제이에스 (Hd. 40) JS빌리어즈 1.242
32 이관희 (Hd. 35) Bill Kill 1.241
33 2 조정환 (Hd. 35) 123당구클럽 1.235
34 1 김창호 (Hd. 35) VIP 당구클럽 1.233
35 1 신기웅 (Hd. 35) SM당구클럽 1.231
36 포항현이 (Hd. 33) VIP 당구클럽 1.214
37 7 정역근 (Hd. 40) 광명시 하안동 SBS당구클럽 1.210
38 1 조이 (Hd. 35) 조이빌리아드클럽 1.207
39 1 김원근 (Hd. 32) 남양주 SM 당구클럽 1.204
40 2 신상철 (Hd. 32) 스카이당구클럽 1.202
41 2 서재현 (Hd. 35) SBS 당구클럽 1.196
42 1 김현일 (Hd. 35) SM당구클럽 1.194
43 8 신승욱 (Hd. 35) 명지 24시 당구클럽 1.191
44 2 김재운 (Hd. 40) 까리뇨코리아 빌리어드 1.190
45 1 권기영 (Hd. 35) 김치빌리아드(대구 중앙점) 1.185
46 3 박이승 (Hd. 35) 위례드림당구클럽 1.176
47 2 이해동 (Hd. 32) carombox 1.174
48 2 김재현 (Hd. 33) 유니빌리어드 1.172
49 최승 (Hd. 35) 가브리엘(영도) 1.170
50 2 하종수 (Hd. 35) 프라임당구클럽 1.166
51 2 땡Q당달 (Hd. 35) 당구해커 빌리어드 1.164
52 11 손정근 (Hd. 35) 가브리엘 당구클럽(청주봉명) 1.163
53 2 장병대 (Hd. 40) 캐롬파크 당구클럽 1.162
54 4 기분좋은날 (Hd. 35) 조이빌리아드클럽 1.158
55 4 이영천 (Hd. 40) 컨테이너클럽 1.158
56 2 마경민 (Hd. 35) 신대방SBS당구장 1.152
57 5 오태진 (Hd. 32) LK 당구장 1.149
58 3 김해용 (Hd. 35) 영동당구클럽 1.148
59 1 김한형 (Hd. 35) 인천주안CC 당구클럽 1.147
60 9 김세영 (Hd. 35) MVL Billiards 엠블 1.145
61 14 김정섭 (Hd. 40) 맘모스당구클럽(신사동) 1.144
62 6 고장원 (Hd. 35) 스윙캐롬클럽 1.141
63 6 곽철용 (Hd. 33) VIP 당구클럽 1.140
64 6 스킬 (Hd. 30) 스킬당구장(성산동) 1.140
65 2 권용학 (Hd. 35) 뷰빌리어드(울산) 1.137
66 5 박상현 (Hd. 35) 컨테이너클럽 1.136
67 5 윤근수 (Hd. 26) 스카이 당구클럽 1.135
68 32 다물 (Hd. 35) 스카이당구클럽 1.134
69 27 이순몽 (Hd. 35) 유니빌리어드 1.132
70 6 김병길 (Hd. 35) 와라와라 당구클럽 1.129
71 5 김현일 (Hd. 35) SM당구클럽 1.126
72 4 권혁준 (Hd. 32) 유니빌리어드 1.124
73 6 심의경 (Hd. 32) 유니빌리어드 1.121
74 4 이승환 (Hd. 32) 크리스탈 당구클럽 1.118
75 4 서대열 (Hd. 35) 풀코 당구장 1.117
76 4 남상민 (Hd. 35) 빌라이크당구클럽(호매실) 1.116
77 2 이동기 (Hd. 33) JK당구클럽 1.114
78 1 장훈희 (Hd. 32) 신대방SBS당구장 1.108
79 3 오동욱 (Hd. 28) 스카이 당구클럽 1.106
80 군호 (Hd. 40) 월드당구클럽 1.105
81 3 박선삼 (Hd. 35) 마포당구클럽 1.104
82 12 김성수 (Hd. 30) 허리우드 당구클럽(부산) 1.098
83 9 주상언 (Hd. 35) 휴 캐롬클럽 1.098
84 1 김동환 (Hd. 35) 솔향 당구클럽(강릉) 1.097
85 4 강사부 (Hd. 35) 빌맨당구클럽 1.096
86 삼쿠숀 (Hd. 32) VIP 당구클럽 1.094
87 1 김영환 (Hd. 32) 도깨비 당구클럽(수원) 1.092
88 1 이동욱 (Hd. 30) 한솔당구클럽 1.092
89 11 당친 (Hd. 35) 김치당구클럽 마곡점 1.091
90 17 최우진 (Hd. 35) 코리아당구장 1.090
91 1 이성필 (Hd. 30) 김치빌리아드(대구 중앙점) 1.089
92 6 송재홍 (Hd. 35) 롤링스톤 당구 클럽 1.088
93 28 정진수 (Hd. 35) CM 당구클럽 1.088
94 10 박지호 (Hd. 32) carombox 1.087
95 19 칼 (Hd. 35) 까리뇨코리아 빌리어드 1.087
96 4 김유환 (Hd. 35) 뉴코리아당구클럽(명동) 1.085
97 16 정강진 (Hd. 35) 세종당구클럽 1.085
98 7 주정모 (Hd. 32) 당구해커 빌리어드 1.084
99 4 임완섭 (Hd. 32) Bunker 61.5 Billiard Club 1.079
100 1 김정규 (Hd. 35) 우림당구클럽 1.076